Νοσηλευτικό καθηκοντολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3868/2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 79 19 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Γ4α/Γ.Π. 3567 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 129). β) Του εδαφίου ε της παρ. 2 Α του άρθρου 5 του Ν. 1579/ 1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 217) όπως προστέθη− κε με το άρθρο 22 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» γ) Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3252/2004 «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδας και άλ− λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 132) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του άρθρου 35 του Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ….. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 145). ε) Του άρθρου 4 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνι− κό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38). στ) Του περ. Ζ του άρθρου 127 του Ν. 4199/2013 «Δημό− σιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμι− στική Αρχή Επιβατών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 216). ζ) Του άρθρου 8 του Ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φρο− ντίδα Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 53). η) Του άρθρου 17 του Ν. 3106/2003 «αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλ− λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30). θ) Του άρθρου 106 του Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 123). ι) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
κ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). λ) Του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί− ας» (ΦΕΚ Α΄ 173) όπως ισχύει. μ) Του Π.δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντο− λογίας» (ΦΕΚ Α΄ 167). ν) Του άρθρου 1 του Π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δ) του Τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 159). ξ) Της υπ’ αριθ. Γ6γ 5740/1968 υπουργικής απόφασης «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων Νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 172). 2. Την υπ’ αριθ. 2 απόφαση της 2ης Ολομέλειας/2−7−2014 του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1 απόφαση της 1ης Ολομέλειας/14−1−2015 ομοία. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω από− φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των νοσηλευτών – τριών ορίζονται ως ακολούθως: Α. 1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα µε άµεση ευθύνη του Νοσηλευτή−τριας στην κοινότητα. 1. Η Νοσηλευτική κατ’ οίκον επίσκεψη που περιλαμβάνει: • Την εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας. • Τη λήψη νοσηλευτικού ιστορικού. • Τη διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρό− αση, ψηλάφηση) • Τη νοσηλευτική διάγνωση, σύμφωνα με την ισχύ− ουσα διεθνή ταξινόμηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά πρωτόκολλα. • Το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας. 2. Η λήψη ΗΚΓ. 3. Η πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισµού µε μηχανικά μέσα και µε εφαρμογή ασκήσεων. 4. Η περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων.
5. Η περιποίηση στοµίας: γαστροστοµία, ειλεοστοµία, νηστιδοστοµία, κολοστοµία και εκπαίδευση του ασθενή. 6. Ο καθετηριασµός περιφερικών αγγείων. 7. Ο καθετηριασµός ουροδόχου κύστης. 8. Η λήψη αίµατος για εργαστηριακές εξετάσεις και διασταύρωση οµάδας αίµατος. 9. Η εξέταση αίµατος και ούρων για σάκχαρο και οξόνη με χρήση stick. 10. Η μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των Ζωτικών Σηµείων. 11. Η μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως. 12. Η μέτρηση και αξιολόγηση κορεσµού οξυγόνου. 13. Η εφαρμογή κλασσικών θεραπειών πόνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 14. Η λήψη βιολογικών υλικών για διαγνωστικούς σκο− πούς. 15. Η βρογχική παροχέτευση. 16. Η ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα. 17. Η αντιμετώπιση των μεταβολών της θερμοκρασίας του σώματος. 18. Η περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τοµών. 19. Η κοπή ραµµάτων. 20. Η εκτέλεση δοκιμασιών (ή τεστ) δερµοαντιδράσε− ων και χορήγηση αντιτετανικού ορού. 21. Η επίδειξη και/ή αξιολόγηση σε έναν ασθενή της χρήσης σπρέι, νεφελοποιητή, δοσομετρική συσκευή ει− σπνοής ή συσκευή IPPB. 22. Η περιποίηση τραχειόστομου – ενδοτραχειακού σωλήνα – βρογχοαναρρόφηση και εφαρμογή πρωτο− κόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων. 23. Η χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς. 24. Η χορήγηση θροµβολυτικών σκευασµάτων σύμ− φωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρω− τόκολλα. 25. Η χορήγηση τοπικής αναισθησίας σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 26. Ο καθετηριασµός φλεβικών γραµµών. 27. Η χορήγηση οξυγόνου. 28. Η χορήγηση εντερικής και παρεντερικής διατρο− φής. 29. Οι πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, και συ− ριγγίων. 30. Καθήκοντα σχολικού νοσηλευτή – τριας όπου προ− βλέπεται. 31. Ο σχεδιασµός και λήψη µέτρων ασφαλείας για αποφυγή ατυχημάτων. 32. Η συνταγογράφηση φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού όπως: Ήπια αναλγητικά – αντιπυ− ρετικά, βιταμίνες, σίδηρο, φυσιολογικό ορό 0,9%, αντι− βηχικά σιρόπια, υπακτικά, αντιδιαρροϊκά, αντιεμετικά, επιδεσμικό υλικό, οξυζενέ, αντισηπτικά διαλείμματα, επιθέματα, σύριγγες, συσκευές ορού, υλικό καθετηρια− σμού ουροδόχου κύστης, three way, spray κατακλίσεων και τραυμάτων. 33. Η συμβουλευτική υποστήριξη ατόμου με ψυχική διαταραχή και της οικογένειάς του, από τους νοσηλευ− τές−τριες κατόχους ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. 2. Αρμοδιότητες και καθήκοντα µε άµεση ευθύνη του Νοσηλευτή−τριας στο νοσοκομείο. 1. H εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας. 2. Η λήψη νοσηλευτικού ιστορικού.
3. Η διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρό− αση, ψηλάφηση). 4. Η νοσηλευτική διάγνωση, σύμφωνα με την ισχύ− ουσα διεθνή ταξινόμηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 5. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας. 6. Η συμμετοχή στη διαλογή ασθενών (triage) στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (TEΠ). 7. Η πρόληψη και έλεγχος των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. 8. Η παροχή ανακουφιστικής−παρηγορητικής φροντίδας. 9. Η εκπαίδευση ασθενούς για αυτοφροντίδα και εκ− παίδευση οικογενειακών µελών για την συνέχιση φρο− ντίδας του ασθενούς στο σπίτι, τη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τις επιπλοκές των νόσων, την αντιμετώπιση και φροντίδα αυτών. 10. Η ενημέρωση και εκπαίδευση της οικογένειας σε δικαιώματα, υποχρεώσεις και διαθέσιμες υπηρεσίες που αφορούν στον ασθενή. 11. Η εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της έντασης και διαχείρισης της ψυχοκινητικής διέγερσης. 12. Η προετοιμασία του ασθενή για την Ηλεκτροσπα− σμοθεραπεία (ΗΣΘ) και Συμμετοχή στην εφαρμογή της. 13. Η αποµόνωση, διαχείριση και δήλωση κρουσμάτων λοιµωδών − µεταδοτικών νοσηµάτων και οιουδήποτε επικίνδυνου παράγοντα για τη δηµόσια υγεία. 14. Η αξιολόγηση − αντιµετώπιση αναγκών υγείας ατόµων και παραποµπή σε ειδικούς µέσω συστηµάτων τηλε − υγείας. 15. Η λήψη ΗΚΓ. 16. Η πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισµού µε μηχανικά μέσα και µε εφαρμογή ασκήσεων. 17. Η περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων. 18. Η περιποίηση στοµίας: γαστροστοµία, ειλεοστοµία, νηστιδοστοµία, κολοστοµία και εκπαίδευση του ασθενή. 19. Ο καθετηριασμός περιφερικών αγγείων και παρα− κέντηση Fistula από τους νοσηλευτές που εργάζονται στις Μονάδες Αιμοκάθαρσης μετά από σχετική εκπαί− δευση. 20. Ο καθετηριασµός ουροδόχου κύστης. 21. Η διασταύρωση οµάδας αίµατος από τους νοση− λευτές που υπηρετούν στα τμήματα αιμοδοσίας. 22. Η εξέταση αίµατος και ούρων για σάκχαρο και οξόνη με χρήση stick. 23. Η μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των Ζωτικών Σηµείων. 24. Η μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως. 25. Η μέτρηση και αξιολόγηση κορεσµού οξυγόνου. 26. Η εφαρμογή κλασσικών θεραπειών πόνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 27. Η βρογχική παροχέτευση. 28. Η ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα. 29. Η αντιμετώπιση των μεταβολών της θερμοκρασίας του σώματος. 30. Η περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τοµών. 31. Η κοπή ραµµάτων. 32. Η εκτέλεση δοκιμασιών (ή τέστ) δερµοαντιδράσε− ων, και η χορήγηση αντιτετανικού ορού. 33. Η επίδειξη και/ή αξιολόγηση σε έναν ασθενή της χρήσης σπρέι, νεφελοποιητή, δοσομετρική συσκευή ει− σπνοής ή συσκευή IPPB.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 869
34. Η εκπαίδευση του ψυχικά ασθενή και της οικογέ− νειάς του στη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία. 35. Η ΚΑΡΠΑ, η ηλεκτρική ανάταξη, η αντιμετώπιση καταστάσεων shock, και η εφαρµογή πρωτοκόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων. 36. Η παραπομπή για απλές διαγνωστικές εξετάσεις από τους νοσηλευτές που εργάζονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και εξωτερικών ιατρείων βά− σει θεραπευτικών νοσηλευτικών πρωτοκόλλων ή κατό− πιν ιατρικής υπόδειξης. 37. Η περιποίηση τραχειόστομου – ενδοτραχειακού σωλήνα – βρογχοαναρρόφηση και εφαρμογή πρωτο− κόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων. 38. Η συμβουλευτική υποστήριξη ατόμου με ψυχική δι− αταραχή και της οικογένειάς του, από τους νοσηλευτές− τριες κατόχους ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. 3. Αρμοδιότητες και καθήκοντα Νοσηλευτών−τριών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης. 1. Η χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς. 2. Η χορήγηση θροµβολυτικών σκευασµάτων σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 3. Η χορήγηση στελεχιαίας και τοπικής αναισθησί− ας σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 4. Η χορήγηση οξυγόνου. 5. Η ρινογαστρική διασωλήνωση 6. Η χορήγηση εντερικής και παρεντερικής διατροφής 7. Ο συντονισµός µεταµοσχεύσεων από νοσηλευτές που εργάζονται σε Μονάδες Μεταμόσχευσης Οργάνων μετά από εκπαίδευσή τους στον Εθνικό Οργανισμό Με− ταμοσχεύσεων. 8. Η μετάγγιση αίµατος και παραγώγων. Πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών μετά από μετάγγιση αίµατος και παραγώγων.
9. Η διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης, αιµοκάθαρσης και εκπαίδευση της οικογένειας και του αρρώστου. 11. Οι πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, ώτων, παραρρινικών κοιλοτήτων, και συριγγίων. 12. Η φροντίδα εγκαυµατία ανάλογα µε το βαθµό εγκαύµατος. 13. Η εφαρµογή και αφαίρεση δερµατικών και σκελετικών έλξεων. 14. Η ακινητοποίηση κατάγµατος σε επείγουσες κατα− στάσεις στα πλαίσια παροχής πρώτων βοηθειών. 15. Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις και καθετηριασμός περιφερικών αγγείων στα ΤΕΠ και τα Εξωτερικά Ιατρεία. Β. Ισχύουσες Διατάξεις Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελ− ματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α)Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επι− σκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δ) του Τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονο− μίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 159) και της υπ’ αριθ. Γ6γ5740/1968 υπουργικής από− φασης «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 172), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

(Το παρόν ΦΕΚ καταργήθηκε δυο μέρες αφότου ψηφίστηκε. Παρ’ όλα αυτά δεν έχω βρεί κάποιο άλλο ΦΕΚ αντί αυτού και μετά την κατάργηση αυτού το οποίο να καθορίζει το καθηκοντολόγιο μας!  Σε αναμονή λοιπόν νέου ΦΕΚ αναρτήθηκε το παρόν. )

2021-09-17T09:41:21+02:00