Νοσηλευτικό καθηκοντολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3868/2010

2021-09-17T09:41:21+02:00

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 79 19 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ4α/Γ.Π. 3567 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου

Νοσηλευτικό καθηκοντολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3868/2010 2021-09-17T09:41:21+02:00